Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

МЕНЕДЖМЕНТ

 

Східноєвропейський університет здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Менеджмент». Терміни навчання за освітніми ступенями: «бакалавр» – 4 роки, «магістр» – 1,5 року. Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна.

На кафедрі менеджменту організацій працюють висококваліфіковані викладачі з практичним досвідом роботи, з них 21% – доктори наук та професори, 60% – кандидати наук та доценти. Основна увага приділяється забезпеченню сучасного рівня викладання дисциплін, що відповідає вимогам провідних навчальних закладів Європи, з відповідним реагуванням на зміни, притаманні ринковій економіці.

Університет має належну матеріально-технічну базу – комп’ютери нового покоління, оснащення для візуального супроводження лекційних і практичних занять, що забезпечує сучасний рівень освітнього процесу та організації науково-дослідної роботи студентів. Викладачі активно застосовують прогресивні методи навчання з використанням інноваційних технологій, комп’ютерне наочне супроводження занять. Випускники спеціальності можуть продовжувати навчання в аспірантурі.

Випуск магістрів зі спеціальності «Менеджмент»

Під час підготовки фахівців реалізуються основні функції освіти: здобуття теоретичних знань, набуття умінь і практичних навичок, орієнтація студентів на розвиток пізнавального потенціалу особистості, їхніх творчих  і професійних здібностей з акцентом на самоосвіту. Із цією метою реструктуризовано освітні плани, які передбачають контроль самостійної роботи, що здійснюється за трансфертною системою комплексної діагностики знань студентів. Освітні плани  передбачають формування базового циклу  підготовки фахівців, дотримання співвідношення між фундаментальними та спеціальними дисциплінами, поєднання обов’язкових і вибіркових дисциплін, безперервну практичну підготовку.

На кафедрі менеджменту організацій є наукова школа «Командний менеджмент», започаткована президентом Східноєвропейського університету, д. т. н., проф. Р. А. Аблязовим. Також діє науковий гурток «Менеджер», в рамках якого студенти можуть реалізувати своє покликання до наукового пізнання. Цілями гуртка є: формування у студентів інтересу до наукової творчості; оволодіння навичками проведення самостійних наукових розробок; вивчення методик і способів самостійного вирішення завдань із управління підприємством, адміністративного менеджменту, управління персоналом, керівництва, лідерства та навичок роботи в науковому колективі; сприяти глибокому вивченню дисциплін навчального плану.

Студенти беруть активну участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, наукових семінарах, інтелектуальних змаганнях, олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, організованих університетом та іншими навчальними закладами.

Всеукраїнська наукова конференція «Управління економіко-соціальними системами розвитку суспільства в умовах євроінтеграції»

Університет постійно підтримує навчально-виробничі контакти з підприємствами, організаціями міста та області, на базі яких відбувається практична реалізація студентами теоретичної розробки управлінського напряму.

Кафедра менеджменту організацій співпрацює з вищими навчальними закладами Європи та США в межах угод за напрямами: наукові дослідження, навчально-методична діяльність, методичне забезпечення навчального процесу, культура, завдяки чому вдосконалюються методичні підходи до викладання дисциплін з напряму «Менеджмент»; здійснює співробітництво із закордонними вишами через участь у спільних проектах, що мають за мету удосконалення освіти в Україні; бере участь у міжнародних програмах, заохочує студентів до співпраці зі студентами закордонних ВНЗ; здійснює широке співробітництво з вітчизняними організаціями, зокрема з Українською асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, АНТК ім. Антонова тощо.

Випускники спеціальності працюють менеджерами, керівниками підприємств, організацій, банківських установ, бізнес-установ, малих підприємств, спеціалістами в органах державної влади і місцевого самоврядування, викладачами ВНЗ тощо.

Якщо ви бажаєте здобути якісну освіту, що відповідає європейським стандартам, Східноєвропейський університет чекає на вас!

Запрошуємо абітурієнтів та їхніх батьків у будь-який час завітати до нашого навчального закладу і більше довідатися про спеціальність, ознайомитися з перевагами та перспективами на майбутнє. Під час зустрічі ви зможете відвідати лабораторії, навчальні аудиторії, а також поспілкуватися з викладачами і отримати відповіді на всі хвилюючі вас питання.

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

Тел.: (0472) 64-70-55, 64-84-74, 32-73-11.

Моб.: (050) 464-21-86, (067) 470-21-13 – відповідальний секретар приймальної комісії

Електронна пошта: cim@cim.uch.net, kaf-mo@cim.uch.net