Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!ЖУРНАЛ " Вісник СУЕМ "


ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ

У Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту видається фаховий журнал «Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту».

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України з економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015).

Науковий журнал «Вісник СУЕМ» друкує статті за такими напрямами:

 • економіка і організація,
 • фінанси, банківська справа та страхування,
 • інвестиції і ринок,
 • облік і оподаткування,
 • менеджмент і адміністрування,
 • проблеми маркетингу,
 • дослідження молодих вчених.

Журнал виходить два рази на рік, статті приймаються до 15 квітня та 15 жовтня кожного року.

Статті слід надсилати електронною поштою на адресу journal3.suem@gmail.com або dla@cim.uch.net.

Після прийняття редакцією до друку (перевірки на відповідність вимогам та рецензування членами редколегії) необхідно подати (або надіслати поштою) до редакції журналу рукопис статті у паперовій формі, кожна сторінка підписана автором (авторами). Окремо подаються відомості про автора (ПІБ, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, адреса, телефон, адреса електронної пошти).

Максимальна кількість співавторів – не більше трьох.

Автори подають рецензію доктора наук з висновком «Стаття відповідає вимогам та рекомендується до друку у науковому журналі «Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту».

Автори, які є аспірантами або здобувачами Університету, подають висновок наукового керівника.

Статті, що відхилені рецензентами, повертаються авторам на доопрацювання. Доопрацьована стаття надсилається до редакції в тижневий термін. Рукопис статті автору не повертається.

Автори оплачуть вартість публікацій у розмірі 300 грн за обсяг 0,5 авторських аркушів (20 000 символів) та вартість поштових витрат (50 грн). При бажанні співавтора мати окремий екземпляр додатково сплачується 100 грн. Оплата здійснюється після прийняття Редколегією позитивного рішення (автор повідомляється електронною поштою).

Копія квитанції про оплату подається електронною поштою.

Оплата у готівковій формі здійснюється в касі Університету, а безготівковою формою за такими платіжними реквізитами:

Одержувач платежу: ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю), Код 14204539, р/р UA653223130000026006000001174 АТ «Укрексімбанк», вул. Нечуя-Левицького, 16, м. Черкаси, 18036 (призначення платежу: за друк статті, із зазначенням прізвища автора).

Обов’язкові елементи статті:

 • УДК даної теми дослідження (зазначається у лівому кутку вгорі);
 • JEL Classification даної теми дослідження (зазначається у правому кутку вгорі);
 • дані про автора (українською, російською та англійською мовами): прізвище, ім’я та по батькові; науковий ступінь, вчене звання; місце роботи (навчання), посада;
 • назва статті (українською, російською та англійською мовами);
 • анотація (українською, російською та англійською мовами);
 • ключові слова (не менше трьох та не більше восьми) українською, російською та англійською мовами;
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальшого дослідження даної теми;
 • література (не більше десяти посилань на наукові джерела; посилання подаються по тексту у квадратних дужках; на кожне використане джерело, зазначене у розділі «література», по тексту повинно бути не менше одного посилання).

Вимоги до оформлення статті:

 • редактор – Microsoft Word (розширення файлу doc або rtf);
 • формат редактора для формул – Microsoft Equation;
 • шрифт тексту – Times New Roman, 12 кегль;
 • інтервал між рядками – 1;
 • береги: лівий, правий, верхній, нижній – 4 см;
 • для рисунків та таблиць: шрифт – Times New Roman, 10 кегль, інтервал між рядками – 1;
 • рисунки, таблиці, діаграми створюються з використанням чорно-білої гами; кольорові графічні об’єкти, заливки та зноски не допускаються!
 • обсяг статті (зі списком використаної літератури, таблицями, схемами тощо) 8–13 сторінок формату А4;
 • матеріал статті оформлюється із зазначенням відповідних розділів;
 • бібліографічний опис у списку джерел наводиться у відповідності до вимог МОН України.

За відсутності одного з перелічених компонентів, наявності великої кількості стилістичних, орфографічних і граматичних помилок, а також при оформленні, що не відповідає вимогам, матеріали Редколегією до розгляду не приймаються, не рецензуються та не повертаються автору.

Адреса редакції: вул. Н.-Левицького, 16, Черкаси, 18036.

Редколегія

Почесний редактор:

Аблязов Р. А., д. т. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Інженерної академії України, президент Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.

Головний редактор:

Савченко Сергій Олегович, доктор економічних наук

Заступники головного редактора:

Козловський Віталій Володимирович, доктор економічних наук

Дмитрук Борис Пахомович, кандидат економічних наук

Редакційна колегія:

 • д. е. н. Войтоловський М. В.;
 • д. е. н. Ус Г. О.;
 • д. е. н. Яценко В. М.;
 • д. е. н. Яценко О. В.;
 • д. е. н. Сергєєва Л. Н.;
 • д. е. н. Кисель Р.;
 • д. е. н. Медведєв В. Ф.;
 • д. е. н. Чаплигін В. Г.;
 • к. е. н. Сукач О. М.;
 • к. і. н. Захарова І. В.