Education today, career tomorrow, success everyday!

Коледж економіки і управління


Коледж економіки і управління створено 1 жовтня 1996 року як структурний підрозділ Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, працює за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Студенти коледжу користуються всіма можливостями для навчання та особистого розвитку, які надає Університет.

Коледж здійснює підготовку за спеціальностями:

 • 1.Спеціальність «Економіка»
  • Освітньо-професійна програма – «Економіка підприємства».
   Кваліфікація: молодший спеціаліст з економіки підприємства
   Термін навчання:
   на базі 9-ти класів - 2 роки 10 місяців,
   на базі 11-ти класів - 1 рік 10 місяців.
   Форма навчання: денна та заочна.

  • Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» студенти складають державний екзамен з української мови за професійним спрямуванням та комплексний державний екзамен за фахом.

   Основними дисциплінами, які забезпечують теоретичну підготовку та здобуття практичних умінь і навичок за обраною спеціальністю і формують професійні компетенції є планування та організація діяльності підприємства, фінансовий облік, економіка і нормування праці, управління витратами, економічний аналіз, інформаційні системи і технології на підприємстві та інші.

   Молодший спеціаліст з економіки підприємства здійснює статистичну обробку економічної інформації, аналіз господарської діяльності підрозділів підприємства, нормування праці на підприємстві, веде облік засобів виробництва, витрат і виходу продукції, складає і забезпечує проходження ділових документів з економічної діяльності.

   Основні посади, на яких може працювати після закінчення навчання молодший спеціаліст з економіки підприємства:

   • - економіст з планування;
   • - економіст з матеріально-технічного постачання;
   • - економіст зі збуту продукції;
   • - технік з нормування праці;
   • - технік з планування.

   Молодший спеціаліст з економіки підприємства обов'язково повинен володіти комп'ютерною та організаційною технікою, мати навики організаторської та управлінської діяльності, вміти приймати професійні рішення, нести відповідальність за їх здійснення.

   Освітньо-професійна програма підготовки


 • 2.Спеціальність «Облік і оподаткування»
  • Освітньо-професійна програма – «Бухгалтерський облік».
   Кваліфікація: молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку
   Термін навчання:
   на базі 9-ти класів – 2 роки 10 місяців,
   на базі 11-ти класів - 1 рік 10 місяців.
   Форма навчання: денна та заочна.

  • Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» студенти складають державний екзамен з української мови за професійним спрямуванням та комплексний державний екзамен за фахом.

   Основними дисциплінами, які забезпечують теоретичну підготовку та здобуття практичних умінь і навичок за обраною спеціальністю і формують професійні компетенції є планування та організація діяльності підприємства, фінансовий облік, економіка і нормування праці, управління витратами, економічний аналіз, інформаційні системи і технології на підприємстві та інші.

   Практична підготовка студентів відбувається у формі навчальної та виробничої практик на підприємствах, в установах, організаціях.

   Молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку реалізує загальні функції управління, здійснює розрахунки з юридичними та фізичними особами з обліку товарів, господарських матеріалів, сировини, будматеріалів, проводить аналіз затрат праці та оплати, веде облік витрат на виробництво продукції, визначення затрат, доходів і прибутку.

   Основні посади, на яких може працювати після закінчення навчання молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку:

   • - бухгалтер в управлінні бухгалтерського обліку міністерства, відомства, організації, установи;
   • - бухгалтер з основних засобів і нематеріальних активів;
   • - бухгалтер з обліку витрат на виробництво продукції (виконання робіт, послуг);
   • - бухгалтер з обліку процесу реалізації, визначення затрат, доходів і прибутку;
   • - бухгалтер з нарахування заробітної плати;
   • - старший касир на підприємстві, в установі, організації.

   Молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку повинен володіти програмним забезпеченням бухгалтерської діяльності на комп'ютері.

   Освітньо-професійна програма підготовки

 • 3.Спеціальність «Маркетинг»
  • Освітньо-професійна програма – «Комерційна діяльність».
   Кваліфікація: молодший спеціаліст із комерційної діяльності
   Термін навчання:
   на базі 9-ти класів - 2 роки 10 місяців,
   на базі 11-ти класів - 1 рік 10 місяців.
   Форма навчання: денна та заочна.

  • Комерційна діяльність – одна з основних складових сучасного бізнесу. Комерція охоплює не тільки сферу купівлі-продажу, а є більш складним процесом, що включає:

   • - розрахункові, господарсько-фінансові операції;
   • - правові аспекти укладання угод;
   • - пошук і аналіз ефективних рішень в області цінової та товарної політики підприємств;
   • - роботу з постачальниками й споживачами;
   • - організацію комерційних контактів суб'єктів ринку (таких як оренда, лізинг, концесія, комісія, факторинг, контрактація й ін.).

   Основними дисциплінами, які забезпечують теоретичну підготовку та здобуття практичних умінь і навичок за обраною спеціальністю і формують професійні компетенції є: «Комерційна діяльність», «Комерційне товарознавство», «Фінансовий облік», «Комунікаційна діяльність», «Інфраструктура товарного ринку», «Ринкові дослідження», «Підприємницька діяльність», «Ціноутворення, «Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності», «Менеджмент», «Маркетинг», «Податкова система», «Логістика», «Реклама і стимулювання продажу», «Товарна політика підприємства».

   Молодший спеціаліст із комерційної діяльності розробляє тактичні та оперативні плани комерційної діяльності (планує потреби підприємства в матеріальних, фінансових, трудових ресурсах; обсяг випуску і збуту продукції, її асортимент та ціну, рекламну діяльність), розраховує потреби підприємства в матеріальних ресурсах (обґрунтовує обсяги та показники діяльності підприємства; напрями та засоби розширення ринків збуту; укладання комерційних угод на виробництво і постачання), аналізує резерви виробництва.

   Основні посади, на яких може працювати молодший спеціаліст із комерційної діяльності:

   • - керівник виробничих підрозділів в оптовій і роздрібній торгівлі;
   • - начальник сектору з організації збуту та постачання товарів;
   • - заступник начальника відділу маркетингу;
   • - представник із реклами;
   • - комерційні та торгові агенти;
   • - товарознавець;
   • - агенти з комерційного обслуговування і торгівельні брокери;
   • - помічник начальника відділу логістики транспортного підприємства.

   Освітньо-професійна програма підготовки


 • 4.Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
  • Освітньо-професійна програма – «Діловодство».
   Кваліфікація: організатор діловодства
   Термін навчання:
   на базі 9-ти класів - 2 роки 10 місяців,
   на базі 11-ти класів - 1 рік 10 місяців.
   Форма навчання: денна та заочна.

  • Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» студенти складають комплексний державний екзамен за фахом.

   Основними дисциплінами, які забезпечують теоретичну підготовку та здобуття практичних умінь і навичок за обраною спеціальністю і формують професійні компетенції є діловодство, документознавство, архівознавство, інформаційні системи і мережі, комп’ютерна графіка, інформаційне забезпечення управління та інші.

   Практична підготовка студентів відбувається у формі навчальної та технологічної практик на підприємствах, в установах, організаціях.

   Організатор діловодства здійснює операції з нерухомим майном, орендою, надання послуг підприємцям, діяльність у сфері інформатизації, оброблення даних, рекламну діяльність. Підбір персоналу, надання секретарських послуг у сфері державного управління.

   Основні посади, на яких може працювати після закінчення навчання молодший спеціаліст з діловодства:

   • - організатор діловодства;
   • - завідувач канцелярії, загального відділу, державної установи в системі судочинства;
   • - офіс-менеджер служби діловодства та інформаційного забезпечення управлінської діяльності;
   • - інспектор з контролю за виконанням доручень;
   • - інспектор з обліку та бронювання військовозобов’язаних.

   Освітньо-професійна програма підготовки

 • 5.Спеціальність «Право»
  • Освітньо-професійна програма – «Правознавство».
   Кваліфікація: юрист
   Термін навчання:
   на базі 9-ти класів - 3 роки 10 місяців,
   на базі 11-ти класів - 2 роки 10 місяців.
   Форма навчання: денна та заочна.

  • Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» студенти складають комплексний державний екзамен за фахом.

   Основними дисциплінами, які забезпечують теоретичну підготовку та здобуття практичних умінь і навичок за обраною спеціальністю і формують професійні компетенції є теорія держави та права, Конституційне право України, цивільне та сімейне право, цивільний процес, кримінальне право, судочинство в господарських судах, митне право, адміністративне право, трудове право податкове право та інші.

   Практична підготовка студентів відбувається у формі навчальної та виробничої практик на підприємствах, в установах, організаціях.

   Юрист освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснює управління і нагляд у сфері оподаткування, соціального страхування, консультує з питань комерційної діяльності і управління, здійснює діяльність в органах прокуратури, у системі з виконання покарань, надає послуги юридичним та фізичним особам, забезпечує охорону громадського порядку та безпеки.

   Основні посади, на яких може працювати після закінчення навчання юрист освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»:

   • - юрисконсульт, радник;
   • - помічник судді арбітражного суду;
   • - інспектор з кадрів;
   • - секретар судового засідання;
   • - судовий розпорядник;
   • - інспектор митниці;
   • - державний податковий інспектор;
   • - консультант нотаріальної контори.

   Освітньо-професійна програма підготовки

 • 6.Спеціальність «Туризм»
  • Освітньо-професійна програма – «Туристичне обслуговування».
   Кваліфікація: фахівець з туристичного обслуговування
   Термін навчання:
   на базі 9-ти класів - 3 роки 6 місяців,
   на базі 11-ти класів - 2 роки 6 місяців.
   Форма навчання: денна та заочна.

  • Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» студенти складають державний екзамен з англійської мови та комплексний державний екзамен за фахом.

   Основними дисциплінами, які забезпечують теоретичну підготовку та здобуття практичних умінь і навичок за обраною спеціальністю і формують професійні компетенції є технологія і організація туристичної діяльності, туристське країнознавство, організація екскурсійного обслуговування, правове регулювання в туристській діяльності,організація обслуговування туристів в готелях, іноземна мова, професійний етикет та інші.

   Практична підготовка студентів відбувається у формі навчальної, технологічної та виробничої практик в готелях і туристичних комплексах.

   Фахівці з туристичного обслуговування здійснюють прийом замовлень на надання туристичних послуг, контроль якості туристичних послуг, ділове листування за допомогою комп’ютерних засобів, ведуть документацію з використанням офісної оргтехніки, облік і збереження документації в поточній діяльності, забезпечують правові та організаційні норми охорони праці.

   Основні посади, на яких може працювати після закінчення навчання фахівець з туристичного обслуговування:

   • - помічник менеджера з внутрішнього туризму;
   • - помічник менеджера з міжнародного туризму;
   • - керівник туристичної групи;
   • - організатор подорожей (екскурсій);
   • - адміністратор;
   • - черговий інформаційно-довідкової служби.

   Освітньо-професійна програма підготовки

 • 7.Спеціальність «Автомобільний транспорт»
  • Освітньо-професійна програма – «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».
   Кваліфікація: механік
   Термін навчання:
   на базі 9-ти класів - 3 роки 10 місяців,
   на базі 11-ти класів - 2 роки 10 місяців.
   Форма навчання: денна та заочна.

  • Освітній процес передбачає опанування широкого спектра навчальних предметів: загальноосвітньої, гуманітарної, соціально-економічної та фундаментальної підготовки, а також дисциплін професійної і практичної підготовки.

   Основними дисциплінами, які забезпечують теоретичну підготовку та здобуття практичних умінь і навичок за обраною спеціальністю і формують професійні компетенції є: «Автомобілі», «Автомобільні двигуни», «Правила і безпека дорожнього руху», «Електрообладнання автомобілів», «Технічна експлуатація автомобілів», «Основи технології ремонту автомобілів», «Будова та технічне обслуговування автомобілів іноземних марок» та інші.

   Під час навчання студенти проходять практику на підприємствах автомобільного транспорту, станціях технічного обслуговування, опановують сучасне технологічне та діагностичне обладнання.

   Випускники спеціальності вміють здійснювати технічне обслуговування та ремонт автомобілів, капітальний ремонт вантажних, легкових автомобілів та автобусів, контролюють виконання графіків проведення контрольно-діагностичних оглядів, забезпечують якість і кількість автомобілів на лінії, контролюють правильність технічної експлуатації автомобілів водіями.

   Основні посади, на яких може працювати випускник після закінчення навчання :

   • - механік автомобільної колони;
   • - механік з ремонту транспорту;
   • - механік дільниці;
   • - механік цеху;
   • - механік виробництва;
   • - технік-конструктор (механіка);
   • - технік-технолог (механіка);
   • - технік з підготовки виробництва;
   • - майстер виробничого навчання водінню.

   Здобуваючи освіту у нас, ви оволодієте знаннями, навичками в області теорій, конструкцій, ремонту, технічного обслуговування автомобілів і навчитеся використовувати свій творчий підхід у вирішенні практичних завдань, успішно керувати сучасним складним автомобільним господарством.

   Освітньо-професійна програма підготовки

Для вступу до Коледжу економіки і управління необхідно мати такі документи:

На базі 9 класів (форма навчання очна):

- документ про освіту в оригіналі (свідоцтво про закінчення 9 класів).

На базі 11 класів (форма навчання очна або заочна):

- документ про освіту в оригіналі (атестат про повну загальну середню освіту)
- сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти.

Перелік конкурсних предметів для абітурієнтів Коледжу економіки і управління, котрі вступають на основі базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти

Випускники загальноосвітніх шкіл на базі 9-го класу, профтехучилищ та раніше здобутих професій запрошуються на навчання без сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.

Абітурієнти подають до приймальної комісії:

- документи про освіту;
- 6 фотокарток 3х4 см;
- копію паспорта або свідоцтва про народження та ідентифікаційного коду;
- папку з зав’язками, 2 конверти з марками, 2 зошити.
- Учні, які закінчили 9 класів та планують вступати 2018 року до Коледжу необхідно оформити паспорт у вигляді ID-картки

Докладніше про роботу приймальної комісії можна дізнатися тут

Після закінчення коледжу видається диплом «молодшого спеціаліста» державного зразка.


Випускники коледжу продовжують навчання за програмою «бакалавр» у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту. Докладніше тут


З оплатою за навчання можна ознайомитись. тут


На студентів Коледжу економіки і управління поширюються всі пільги по оплати за навчання Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.


Ласкаво просимо на навчання до Коледжу економіки і управління!

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

Тел.: (0472) 71-18-07 (Коледж), 64-70-55 (приймальня ректора), 71-17-76, 64-84-74 (приймальна комісія).

Електронна пошта: cim@cim.uch.net.